تقویم

۲۵ دی

جلسه سامانه رسیدگی به شکایات

جلسه روز دوشنبه ساعت : 13

۲۵ دی

جلسه راند مدیریتی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 9:30

۲۶ دی

جلسه راه اندازی بخش سونوگرافی مداخله ای بررسی تشکیل پرونده وترخیص اینترونشن

جلسه روز سه شنبه ساعت : 9

۲۶ دی

جلسه هماهنگی بخش نفرولوژی و پیوند کلیه

جلسه روز سه شنبه ساعت : 13

۲۷ دی

جلسه بررسی و تعیین ارکان جهت ساز بیمارستان

جلسه روز چهارشنبه : 10:30

۲۷ دی

جلسه مطالعه ، تفکر وعمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8

۲۸ دی

جلسه شورای تخصصی ( عالی آموزش)

جلسه روز پنجشنبه ساعت : 7:30

۳۰ دی

جلسه شورای معاونین (تیم حاکمیتی )

جلسه روز شنبه ساعت :7

۳۰ دی

جلسه کمیسیون دینی اخلاقی

جلسه روزشنبه ساعت : 8

۱ بهمن

جلسه کمیته اخلاق پزشکی

جلسه روز یکشنبه ساعت :7:30

۱ بهمن

جلسه تعیین تکلیف تمدید نیروهای قراردادی

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30

۱ بهمن

جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت وفن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان

جلسه روز یکشنبه ساعت :10:30

۱ بهمن

جلسه شورای درمان

جلسه روز یکشنبه ساعت : 9

۲ بهمن

جلسه تعیین تکلیف شاخصهای اداری در نرم افزار جمع آوری داده های اعتبار بخشی عطف به شماره ۱۹۳۳۵۸

جلسه روز دوشنبه ساعت : 10:30

۵ بهمن

جلسه شورای پژوهش

جلسه روز پنجشنبه ساعت :7:30

۵ بهمن

جلسه آموزش crrt

جلسه روز پنج شنبه ساعت : 7:30

۷ بهمن

جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت

جلسه روز شنبه ساعت : 7:30

۸ بهمن

جلسه کمیته اخلاق پزشکی

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30

۸ بهمن

جلسه مسائل مربوط به شرکتهای تجهیزاتی

جلسه روز یکشنبه ساعت : 14

۹ بهمن

جلسه تعیین تکلیف درخواست ها بیمارستانهای معین از بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۹ بهمن

جلسه تصویب بودجه کلان بیمارستان

جلسه روز دوشنبه ساعت : 14

۱۴ بهمن

جلسه کمیته انضباطی

جلسه روز شنبه  ساعت : 9

۱۵ بهمن

جلسه کمیته ایمنی مادر ونوزادوترویج زایمان طبیعی وترویج تغذیه با شیر مادر

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30

۱۵ بهمن

جلسه کمیته کارشناسی موارد فوتی دارای جواز دفن

جلسه روز یکشنبه ساعت : 14

۱۵ بهمن

جلسه شورای درمان

جلسه روز یکشنبه ساعت : 9

۱۵ بهمن

جلسه کمیته بهداشت محیط

جلسه روز یکشنبه ساعت : 10:30

۱۵ بهمن

جلسه حفاظت فنی وبهداشت کار

جلسه روز یکشنبه ساعت : 11

۱۶ بهمن

جلسه شورای مدیران

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۱۸ بهمن

جلسه mRi

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 13

۱۸ بهمن

جلسه مطالعه ، تفکر وعمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8