تقویم

۱۶ مهر

جلسه ارائه نتیجه شاخص ۵ سطح تریاژبیمارستان در شهریور ماه ۹۶

جلسه روز یکشنبه ساعت :8

 

۱۶ مهر

جلسه ارائه نتایج شاخص های اورژانس در شهریورماه ۹۶

جلسه روزیکشنبه ساعت :8:30

۱۶ مهر

جلسه کمیته بهداشت محیط

جلسه روز یکشنبه ساعت :10:45

۱۶ مهر

جلسه حفاظت فنی وبهداشت کار

جلسه روز یکشنبه ساعت: 11:30

۱۶ مهر

جلسه کمیته مشورتی انضباطی

جلسه روز یکشنبه ساعت: 13

۱۹ مهر

جلسه مطالعه ، تفکرو عمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت: 8

۱۹ مهر

جلسه فعال نمودن اعمال جراحی الکتیو گروه ارتوپدی در روزهای تعطیل

جلسه روز چهارشنبه ساعت11/15

۲۲ مهر

جلسه سیاست های mdr ا ورژانس

جلسه روز شنبه ساعت: 7

۲۲ مهر

جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت

جلسه روز شنبه ساعت : 8

۲۴ مهر

جلسه شورای پژوهش

جلسه روز دوشنبه ساعت: 9:15

۲۴ مهر

جلسه کمیته راه اندازی بخش مصدومین شیمیایی ومسمومیت ها

جلسه روز دوشنبه ساعت: 14

۲۶ مهر

جلسه بررسی اهداف آینده بخش اینترونشنال رادیو لوژی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 11:15

۳۰ مهر

جلسه کمیته mi

جلسه روز یکشنبه ساعت: 7:30

۷ آبان

جلسه کمیته اخلاق پزشکی

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30

۷ آبان

جلسه کمیته مدبریت اطلاعات سلامت وفن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان

جلسه روز یکشنبه ساعت : 10:30

۷ آبان

جلسه راه اندازی دستگاه نوی گیشین

جلسه روز یکشنبه ساعت : 13

۸ آبان

جلسه کمیته ایمنی بیمار

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۸ آبان

جلسه شورای پژوهش

جلسه روز دوشنبه ساعت :9:15

۸ آبان

جلسه پایش سطح سلامت کارکنان

جلسه روز دوشنبه ساعت : 14

۲۰ آبان

جلسه شورای معاونین (تیم حاکمیتی )

جلسه روز شنبه ساعت : 7

۲۲ آبان

جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۲۲ آبان

جلسه بررسی نامه ۱۹۰۶۳۲ - اشعه اتاق رادیولوژی دندانپزشکی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 13

۲۲ آبان

جلسه کمیته دارو ودرمان و تجهیزات پزشکی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 14

۲۲ آبان

جلسه کمیته فنی و مهندسی

روز دوشنبه ساعت : 14

 

۲۹ آبان

جلسه پایش هدف شماره ۲ (مدیریت فنی مهندسی)

جلسه روز دوشنبه ساعت :9

۲۹ آبان

جلسه کمیته حقوق گیرندگان خدمت ورضایت مندی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۳۰ آبان

جلسه شورای مدیریت

جلسه روز سه شنبه ساعت : 14

۱ آذر

جلسه مطالعه ،تفکر وعمل >>

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8

۱ آذر

جلسه کمیته کنترل عفونت

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 13

۱۲ آذر

جلسه کمیته ایمنی مادر ونوزاد وترویج زایمان طبیعی وترویج تغذیه باشیر مادر

روزیکشنبه ساعت :7:30