تقویم

۶ دی

جلسه ارزیابی ریسک ایمنی واقدامات تامینی وبحران مربوط به مدیریت های بهداشت وتغذیه

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 9:30

۶ دی

جلسه ارزیابی ریسک ایمنی واقدامات تامینی وبحران مربوط به مدیریت ict

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 14

۶ دی

جلسه پرزنت نرم افزار pm

جلسه روزچهار شنبه ساعت : 13:30

۹ دی

جلسه شورای معاونین (تیم حاکمیتی )

جلسه روز شنبه ساعت : 7

۹ دی

جلسه تعیین تکلیف آسانسور اتاق عمل مابین اتاق عمل جنرال واتاق عمل زنان

جلسه روز شنبه ساعت : 8:30

۹ دی

جلسه جمع بندی جلسه منشی ها

جلسه روز شنبه ساعت : 14:30

۱۰ دی

جلسه کمیته ایمنی مادر ونوزادوترویج زایمان طبیعی وترویج تغذیه با شیر مادر

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30

۱۱ دی

جلسه کمیته بهداشت محیط

جلسه روز دوشنبه ساعت : 7:30

۱۱ دی

جلسه حفاظت فنی وبهداشت کار

جلسه روز دوشنبه ساعت : 8:15

۱۱ دی

جلسه هماهنگی با دانشکده پرستاری برابر نامه ۱۹۷۹۱۴

جلسه روز دوشنبه ساعت : 9:30

۱۱ دی

جلسه بررسی مشکل فضای پشتیبانی ( غذا خوری واتاق رست) خواهران وبرادران

جلسه روز دوشنبه ساعت : 13

۱۲ دی

جلسه شورای مدیریت

جلسه روز سه شنبه ساعت : 7

۱۲ دی

جلسه راند مدیریتی

جلسه روزسه شنبه ساعت : 8:15

۱۲ دی

جلسه کمیته اجرایی نظام کشوری ومرگ ومیرنوزادان وکودکان بیمارستان (مورتالیتی وموربیدیتی )

جلسه روز سه شنبه ساعت : 8:30

۱۲ دی

جلسه برنامه بهبود کیفیت تلفیق دارویی رضایت آگاهانه

جلسه روز سه شنبه ساعت : 9:30

۱۳ دی

جلسه کمیته موربیدیتی و مورتالیتی

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 13

۱۴ دی

جلسه کمیته اتاق عمل

جلسه روز پنجشنبه ساعت : 7:30

۱۶ دی

جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی

جلسه روز شنبه ساعت : 7:30

۱۷ دی

جلسه کمیته اورژانس

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30

۱۷ دی

جلسه کمیته تعیین تکلیف اورژانس

جلسه روز یکشنبه ساعت :8

۱۷ دی

جلسه کمیته تریاژاورژانس

جلسه روز یکشنبه ساعت : 8:30

۱۷ دی

جلسه شورای درمان

جلسه روز یکشنبه ساعت :9

۱۷ دی

جلسه راند مدیریتی

جلسه روز یکشنبه ساعت :10:30

۱۸ دی

جلسه کمیته mi

جلسه روز دوشنبه ساعت : 13

۱۸ دی

جلسه شورای مدیران

جلسه روز دوشنبه ساعت: 7:30

 

۱۸ دی

جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی

جلسه روز دوشنبه ساعت : 14:30

۲۰ دی

جلسه مطالعه ، تفکر وعمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8

۲۰ دی

جلسه تعیین تکلیف پایش سلامتی کارکنان رسمی موضوع ابلاغیه ستاد نیروهای مسلح

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 13

۲۰ دی

جلسه اتاق فکر مدیریت

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 14:30

۲۴ دی

جلسه کمیته کنترل عفونت

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30