تقویم

۱۸ بهمن

جلسه مطالعه ، تفکر وعمل

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 8

۱۸ بهمن

جلسه شورای مدیریت

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 15

۱۹ بهمن

جلسه کمیته تیم مدیریت اجرایی

جلسه روز پنجشنبه ساعت : 7:30

۲۳ بهمن

جلسه کمیته mi

جلسه روزدوشنبه ساعت : 7:30

۲۵ بهمن

جلسه ایجاد فرایند جذب پزشکان جدید

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 11

 

۲۵ بهمن

جلسه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی بیمارستان

جلسه روز چهارشنبه ساعت : 7:30

۲۸ بهمن

جلسه راند مدیریتی

جلسه روز شنبه ساعت : 8

۲۹ بهمن

جلسه کمیته کنترل عفونت

جلسه روز یکشنبه ساعت : 14

۲۹ بهمن

جلسه شورای درمان

جلسه روز یکشنبه ساعت : 7:30