بیمارستان بقیه الله الاعظم - درباره بیمارستان-رسالت بیمارستان
15:58  | يکشنبه 7 خرداد 1396