بیمارستان بقیه الله الاعظم - درمانگاه-برنامه مهر ماه درمانگاه
01:39  | جمعه 4 فروردين 1396