کارگروه مدیریت رهبری

۰۷ آذر ۱۳۹۵ | ۲۰:۳۷ کد خبر : ۳۴۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۸۱
کارگروه مدیریت رهبری

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بفیه ا...الاعظم (عج)

جلسه با تلاوتی چند از قرآن مجید آغازشد وآقای دکتر عبدی بعنوان دبیر جلسه در خصوص تحول خود ارزیابی تیم حاکمیتی وتیم

اجرایی مطالبی را بیان کردند وسپس آقای مقدسی نحوه بارگزاری مستندات با نرم افزار جامع اعتبار بخشی را آموزش دادند

درادامه گزارش مربوط به پیشرفت اجرای اعتبار بخشی در حوزه تیم حاکمیتی ،تیم اجرایی،منابع انسانی ومدیریت بحران ارائه گردید

ومقرر شد تمام مستندات اعتبار بخشی تامورخه 20/9/ 59جهت بارگزاری درسایت اعتبار بخشی وزارت بهداشت آماده

شودومسئولین کارگروههای تخصصی مستندات را با هماهنگی مدیریت بهبود کیفیت وایمنی بیماردرسایت وزارت بهداشت بارگزاری

نمایند

درج توسط : موسی انگورانی

 

 

                                                                      


نظر شما :