کمیته پایش وسنجش(تیم مدیریت اجرایی)

۱۵ آذر ۱۳۹۵ | ۲۲:۳۱ کد خبر : ۳۴۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۶۰
کمیته پایش وسنجش(تیم مدیریت اجرایی)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه بانام ویادخداآغاز گردیدوبعنوان اولین مبحث نتایج رضایت سنجی از بیماران در سه ماهه اول سال  

جاری مطرح وموجبات کلی رضایتمندی در برخی از حوزه هادر کمیته پایش وسنجش با حضور

کارشناسان ومسئولان مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت .

درادامه به نتایج میزان رضایتمندی شغلی کارکنان اشاره گردید وعلل کمی رضایتمندی در برخی از

حوزهها مطرح شد که حاضرین دراین مورد نیز بحث وگفتگو کردند

درج توسط : موسی انگورانی

 

 


نظر شما :