مرحله دوم

rahnama_nobat_fw.png

در صورتی که شناسه کاربری نداشته باشید و شناسه کاربری ندارم را انتخاب کنید ، پنجره زیر باز می شود که اطلاعات خود را به صورت صحیح و ترجیحاً به زبان فارسی وارد نمایید و هنگام وارد کردن اطلاعات به نکات زیر توجه داشته باشید .

نکته : در بخش تلفن فقط شماره تلفن همراه وارد نمایید و  از وارد کردن شماره منزل با پیش شماره اجتناب کنید.

next.png

ویرایش : مهندس مینا قمری علمداری