دفتر ارتباط مردمی

 

 واحد ارتباطات مردمی ضمن عهده دار بودن پیگیری استانداردهای اعتباربخشی حقوق گیرندگان خدمت، کار خود را با دو وظیفه مهم پیگیری شکایات و رضایت سنجی از بیماران همراهان و کارکنان شروع کرده است.

در ادامه جلسات عمومی ریاست با کارکنان نیز بر عهده این مدیریت واگذار گردید.

ضمنا پاسخ به سوالات پرتال نیز به آن اضافه شد.

از حدود 5 ماه قبل واحد اطلاعات بیمارستان نیز به این مجموعه اضافه شد.

 

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری