مدیریت بازرسی و تعالی مدیران

سنجه های عملکردی بازرسی

بررسی شایسته سالاری

شایسته گزینی

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری