ارتباط مستقیم با ریاست

dr.taghipour@bmsu.ac.ir

شماره مخصوص دریافت پیامک مکتوب و پیام صوتی توسط ریاست

09031487954

پیامک بیمارستان

6600099720