پاتولوژی

این بخش قادر به انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی به شرح ذیل می باشد:

انجام آزمایش های روتین آسیب شناسی بر روی کلیه بافت های ارسالی از ارگان های مختلف بدن، همچنین آزمایش فروزن سکشن بر روینمونه هایی که حین عمل جراحی از بیمار گرفته می شوند و نیاز به تشخیص فوری دارند و مشاوره و گزارش لام هایی که در مراکز دیگر تهیه گردیده است.

بررسی نمونه یاآسپراسیون و بیوپسی مغز و استخوان.

انجام آزمایش سیتولوژی بر روی کلیه نمونه های حاصل از FNAB ، پاپ اسمیر ، مایعات بدن ( مانند مایع نخاع، مایع آسیت، مایع مفاصل و....)

انجام آزمایش های سیتوشیمی و ایمنوهیستوشیمی

انجام آزمایش های ایمنوفلورسانس

انجام آزمایش های فلوسیتومتری

انجام آزمایش های میکروسکوپ الکترونی

انجام انواع آزمایشات مولکولار پاتولوژی

انجام انواع آزمایشات سایتو ژنتیک