اهداف استراتژیک

es_fw.png

 1. 1) اصلاح مدیریت مصرف (مواد مصرفی ، لوازم سرمایه ای ، انرژی و غیره) و ترویج فرهنگ رعایت الگوی مصرف بهینه در راستای سیاست های اقتصاد و مقاومتی
 2. 2) افزایش درآمد با توسعه الگوی مدیریت جهادی
 3. 3) افزایش نشاط و انگیزه و تعلق سازمانی و سرمایه انسانی
 4. 4) ایجاد فرهنگ یادگیری مداوم در بیمارستان
 5. 5) بهبود و توسعه نظام فن آوری اطلاعات کارآمد
 6. 6) ارتقاء نظام استقرار اعتبار بخشی و استاندارد سازی به عنوان بیمارستان رتبه اول کشور
 7. 7) نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بیمار و ارائه الگوی کشوری
 8. 8) تقویت و بهبود مستمر اثربخشی بالینی و کیفیت مراقبت های بالینی و سرپایی
 9. 9) پیاده سازی نظام پاسخ گویی به نیازها و انتظارات ذی نفعان
 10. 10) توسعه و بهبود ارتباطات با ذی نفعان درونی و بیرونی بیمارستان (CRM)
 11. 11) طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد (فردی ، بخشی و سازمانی)
 12. 12) توسعه پژوهش های سازمانی ، بالینی و باز مهندسی فرایندهای کلیدی آن
 13. 13) استقرار نظام ارتقای سلامت و پیشگیری برای کارکنان سپاه مراجعه کننده به بیمارستان

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری